کلینیک تخصصی و فوق تخصصی عطار

خراسان رضوی - نیشابور: درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی عطارانتهای خیابان ارگ جنوبی(درمانگاه انکولوژی و ارولوژی داخل بیمارستان22بهمن)

5142255280